وب سایت شخصی راحیل زرگری نژاد

راحیل زرگری نژاد

r.zargarinejad@gmail.com

کارشناسی:

مهندسي برق- كنترل (1384 - 1379)

دانشكده برق و كامپيوتر- پرديس دانشكده‌هاي فني - دانشگاه تهران

عنوان پروژه: پيش‌بيني قيمت برق مصرفي با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي

کارشناسی ارشد:

مهندسي برق- كنترل (1387 - 1385)

دانشكده برق و كامپيوتر- دانشكده فني - دانشگاه تربيت مدرس

عنوان سمينار: بررسي روش‌هاي كنترل ترافيك در شبكه‌هاي مخابرات سيار

عنوان پروژه پاياني: كنترل ازدحام در شبكه GPRS با استفاده روش‌هاي كنترل تطبيقي