سرفصل ها:

  • فصل اول: مشخصات عمومی تجهیزات اندازه گیری
  • فصل دوم: کاربرد سنسورها در اتوماسیون
  • فصل سوم : شیرهای کنترلی
  • فصل چهارم: اصول طراحی کیفی سیستم های کنترلی