سرفصل ها:

  • فصل اول: شناسایی سیستم
  • فصل دوم: طراحی انواع کنترل کننده ها
  • فصل سوم : پیاده سازی کنترل کننده ها
  • فصل چهارم: روش های پیشرفته کنترل