سرفصل ها:

  • فصل اول: آشنايي با مباني كنترل ديجيتال
  • فصل دوم: تبدیل Z
  • فصل سوم : مطالب زمينه اي براي بررسي سيستم ها در حوزه Z س
  • فصل چهارم: بررسي سيستم ها و كنترل كننده هاي ديجيتال
  • فصل پنجم: خلاصه اي از كنترل غيرخطي