سرفصل ها:

  • فصل اول: آشنایی با مبانی کنترل خطی
  • فصل دوم: مدلسازی ریاضی سیستم های فیزیکی
  • فصل سوم : تحلیل پاسخ گذرا
  • فصل چهارم: بررسی پایداری سیستم های کنترلی
  • فصل پنجم: طراحی کنترل کننده های حوزه زمان و فرکانس