سرفصل ها:

  • فصل اول: یادآوری مباحث پیش نیاز درس
  • فصل دوم: آشنایی با معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول و دوم (کاربردی)
  • فصل سوم : سری فوریه ، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه ، تبدیل لاپلاس و تبدیل Z
  • فصل چهارم: اعداد مختلط، متغیر و تابع مختلط
  • فصل پنجم: نگاشت مختلط
  • فصل ششم : سری های مختلط، قضیه مانده ها و کاربرد آنها در انتگرال های مختلط